Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OSK 1178/14 - Wyrok NSA z 2016-01-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy

II SA/Gl 750/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-01-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie przyłączenia nieruchomości do kanalizacji sanitarnej

II SA/Gl 485/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-01-29

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w C. w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uchyla zaskarżone postanowienie i zasądza od SKO w C. na rzecz skarżącej kwotę 100 (sto) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.

VIII SA/Wa 469/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-01-13

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w R. w przedmiocie nakazania wykonania obowiązku

II SA/Gd 164/16 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2016-07-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej

II SA/Lu 699/15 - Wyrok WSA w Lublinie z 2016-04-05

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie przeniesienia pasieki

VIII SA/Wa 832/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-07-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w R. w przedmiocie przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej

II SA/Wr 120/16 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-04-27

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w L. w przedmiocie uchylenia decyzji o nakazie przeniesienia wędrownej pasieki i umorzenia postępowania organu I instancji

II OSK 2606/14 - Wyrok NSA z 2016-06-23

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w B. w przedmiocie określenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia

II SA/Kr 761/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-08-11

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie udzielenia zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy [...]
1   Następne >   3