Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Dodatki mieszkaniowe X
  • Symbol 639 Skargi na uchwały organów jednostek samorządowych X

OSK 1926/04 - Postanowienie NSA z 2005-05-09

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Gminy Ł. w przedmiocie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ł. dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i za wysługę lat oraz niektórych innych składnikó...

III SA/Gd 329/15 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2015-07-16

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy na lata 2014

II SA/Wa 514/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-09-02

Sprawa ze skargi na uchwałę Zarządu Dzielnicy [...] w przedmiocie odmowy wyrażenia zgody na zamianę lokalu i niezakwalifikowania oraz nieumieszczenia na liście osób oczekujących na najem lokalu