Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Dodatki mieszkaniowe X
  • Skarżony

SA/Bk 777/95 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 1995-10-18

W myśl przepisu art. 2 ust. 2 ustawy o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych /Dz.U. nr 105 poz. 509/, osobom zamieszkującym lokale będące w dyspozycji jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Ministrowi Sprawiedliwości w zakresie służby więziennej dodatki mieszkaniowe nie mogły być przyznane nawet w sytuacji, gdy spełniały one przesłanki do ich przyznania wskazane w wyżej wymienionej ustawie.

W 4/95 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego z 1995-10-03

Wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich~o ustalenie powszechnie obowiązującej wykładni art. 2 ust. 2 ustawy o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych /Dz.U. nr 105 poz. 509/ wyłączającego z zakresu stosowania przepisów ustawy lokale mieszkalne będące w dyspozycji jednostek organizacyjnych podległych Ministrom Obrony Narodowej i Spraw Wewnętrznych oraz Ministrowi Sprawiedliwości w zakresie Służby Więziennej, a w szczególności o ustalenie, czy wyłączenie tych loka...

K 4/95 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1995-10-25

1. Art. 4 ustawy o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych /Dz.U. nr 105, poz. 509; zm. Dz.U. 1995 nr 86 poz. 433/ rozumiany w ten sposób, że nie przyznaje praw podmiotowych członkom wspólnoty samorządowej, jest zgodny z art. 1, art. 70 ust. 2 oraz art. 73 ust. 1 i 2 Ustawy Konstytucyjnej , jak również z art. 1, art. 5 oraz art. 6 przepisów konstytucyjnych pozostawionych w mocy na podstawie art. 77 cytowanej Ustawy Konstytucyjnej...

VI SA 6/95 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 1995-10-30

Naczelny Sąd Administracyjny w sprawie z odwołania Zdzisława K. od decyzji Prezydenta Miasta P. w przedmiocie odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego, po rozpoznaniu w dniu 30 października 1995 r. na posiedzeniu jawnym pytania prawnego pełnego składu SKO w (...), zgłoszonego na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy o samorządowych kolegiach odwoławczych /Dz.U. nr 122 poz. 593/, o następującym brzmieniu:~Czy art. ...

VI SA 7/95 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 1995-11-06

Wniosek Prezydenta Miasta E. o stwierdzenie nieważności decyzji SKO w (...) KO 8176/8/95, po rozpoznaniu w dniu 6 listopada 1995 r. na posiedzeniu jawnym pytania prawnego pełnego składu SKO w (...), zgłoszonego na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy o samorządowych kolegiach odwoławczych /Dz.U. nr 122 poz. 593/, o następującym brzmieniu:~1. Czy jeżeli osoba zamieszkująca w lokalu...

III ARN 49/95 - Postanowienie Sądu Najwyższego z 1995-11-09

Sprawa ze skargi na decyzję Kolegium Odwoławczego (...) w przedmiocie opróżnienia lokalu i przydzielenia pomieszczenia zastępczego na skutek rewizji nadzwyczajnej Ministra Sprawiedliwości (...) od postanowienia NSA Ośrodek Zamiejscowy w Białymstoku SA/Bk 242

VI SA 11/95 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 1995-11-06

Naczelny Sąd Administracyjny w sprawie o stwierdzenie nieważności decyzji Burmistrza Miasta W. SL.7144/11/95 /KO 236/95/, SL.7144/9/95 /KO 237/95/, SL.7144/330/94 /KO 238/95/, SL.7144/394/94 /KO 239/95/, SL.7144/25/95 /KO 240/95/, dotyczących przyznania dodatków mieszkaniowych Annie P., Zenonowi R., Janinie L., Halinie M. i Janinie K., po rozpoznaniu w dniu 6 listo...