Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Dodatki mieszkaniowe X
  • Skarżony

SA/Ł 1229/95 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 1996-10-30

skargę Doroty N. na decyzję SKO w (...) w przedmiocie odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego.

III AZP 4/96 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów Sądu Najwyższego z 1996-07-05

Wniosek złożonego po 12 listopada 1994 r. o stwierdzenie nieważności lub wznowienie postępowania w sprawie zakończonej decyzją ostateczną o przydziale lokalu?~ podjął następującą uchwałę:

III ARN 24/96 - Postanowienie Składu Pięciu Sędziów Sądu Najwyższego z 1996-07-25

Sprawa ze skargi na decyzję Kolegium Odwoławczego przy Sejmiku Samorządowym Województwa (...) w przedmiocie odmowy przydziału lokalu mieszkalnego, na skutek rewizji nadzwyczajnej Minister Sprawiedliwości (...) od postanowienia NSA Ośrodek Zamiejscowy w Katowicach SA/Ka 2880/9

U 1/96 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1996-12-16

Par. 1 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie dodatków mieszkaniowych /Dz.U. nr 119 poz. 570/, jest niezgodny z zasadą równości obywateli wobec prawa /art. 67 ust. 2 przepisów konstytucyjnych pozostawionych w mocy przez art. 77 Ustawy Konstytucyjnej o wzajemnych stosunkach między władzą ustawodawczą i wykonawczą Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samorządzie terytorialnym - Dz.U. nr 84 poz. 426 ze zm./ i z zasadą sprawiedliwoś...