Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Dodatki mieszkaniowe X
  • Skarżony
  • Symbol

K 4/95 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1995-10-25

1. Art. 4 ustawy o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych /Dz.U. nr 105, poz. 509; zm. Dz.U. 1995 nr 86 poz. 433/ rozumiany w ten sposób, że nie przyznaje praw podmiotowych członkom wspólnoty samorządowej, jest zgodny z art. 1, art. 70 ust. 2 oraz art. 73 ust. 1 i 2 Ustawy Konstytucyjnej , jak również z art. 1, art. 5 oraz art. 6 przepisów konstytucyjnych pozostawionych w mocy na podstawie art. 77 cytowanej Ustawy Konstytucyjnej...

U 1/96 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1996-12-16

Par. 1 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie dodatków mieszkaniowych /Dz.U. nr 119 poz. 570/, jest niezgodny z zasadą równości obywateli wobec prawa /art. 67 ust. 2 przepisów konstytucyjnych pozostawionych w mocy przez art. 77 Ustawy Konstytucyjnej o wzajemnych stosunkach między władzą ustawodawczą i wykonawczą Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samorządzie terytorialnym - Dz.U. nr 84 poz. 426 ze zm./ i z zasadą sprawiedliwoś...

P 4/96 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1997-02-04

Art. 42 ust. 1 pkt 6 w związku z ust. 5 ustawy o najmie lokali i dodatkach mieszkaniowych /Dz.U. nr 105 poz. 509 ze zm./ w zakresie, w jakim stanowi, że dodatek mieszkaniowy nie przysługuje, gdy liczba członków gospodarstwa domowego przekracza 6 osób zaś powierzchnia użytkowa zajmowanego lokalu w domu wielorodzinnym przekracza powierzchnię normatywną /70 m kw./ o więcej niż 30 procent, jest niezgodny z art. 67 ust. 2, art. 79 ust. 1 zd. 2 oraz z art. 1 przepisów konstytucy...

P 2/96 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1997-02-11

Przepisy paragrafów 2 i 3 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie dodatków mieszkaniowych /Dz.U. nr 119 poz. 570/ nie są niezgodne z art. 41 ust. 3, art. 42 ust. 6, art. 44 ust. 4 i art. 45 ust. 3 ustawy o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych /Dz.U. nr 105 poz. 509 ze zm./.