Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SA/Gl 1163/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-04-11

Sprawa ze skargi M. P. na Dyrektora 'A' w O. w przedmiocie środków zapewniających wykonanie orzeczeń Sądu

II SA/Bk 225/17 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2017-05-16

Sprawa ze skargi na bezczynność Przedsiębiorstwa K. Sp. z o.o. w Ł. w przedmiocie informacji publicznej

VIII SA/Wa 150/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-09-21

Sprawa ze skargi Polskiej Federacji Związkowej Pracownikó na niewykonanie przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w W. wyroku WSA w Warszawie w sprawie VIII SAB/Wa 42/16

II SA/Wa 407/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-06-13

Sprawa ze skargi P.B. na niewykonanie przez Wójta Gminy [...] wyroku WSA w Warszawie z 22 listopada 2016 r., o sygn. akt II SAB/Wa 613/16 1. wymierza Wójtowi Gminy [...] grzywnę w wysokości 100 (sto) złotych; 2. stwierdza, że bezczynność Wójta Gminy [...] w wykonaniu wyroku nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; 3. zasądza od Wójta Gminy [...] na rzecz P.B. kwotę 200 (dwieście) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego

II SA/Wa 1131/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-11-22

Sprawa ze skargi R. J. na niewykonanie przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym [...] wyroku WSA w Warszawie sygn. akt II SAB/Wa 1042/14 1. wymierza Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym [...] grzywnę w wysokości 1200 (słownie: tysiąc dwieście) złotych, 2. stwierdza, że bezczynność organu w wykonaniu punktu 1 wyroku w części dotyczącej punktu 3 w zakresie dotyczącym określenia daty, od której Komornik prowadzi swoją Kancelarię, or...