Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OSK 2086/17 - Wyrok NSA z 2018-05-29

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi P.B. na niewykonanie przez Wójta Gminy M. wyroku WSA w Warszawie sygn. akt II SAB/Wa 613/16 1. uchyla zaskarżony wyrok i

I OSK 1421/18 - Wyrok NSA z 2018-10-09

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Białymstoku w sprawie ze skargi K. R. na niewykonanie przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w H. wyroku WSA w Białymstoku oku sygn. akt II SAB/Bk 13/17 w przedmiocie informacji publicznej

VIII SA/Wa 540/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-11-07

Sprawa ze skargi J. C. w przedmiocie niewykonania przez Wójta Gminy M. wyroku WSA z 27 lutego 2018r. sygn. akt VIII SAB/Wa 1/18

VIII SA/Wa 15/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-05-17

Sprawa ze skargi S.. . na niewykonanie przez Wójta Gminy J. [...] wyroku WSA w Warszawie w sprawie VIII SAB/Wa 21/15 wymierza Wójtowi Gminy J. [...] grzywnę w wysokości [...] ([...]) złotych za niewykonanie wyroku WSA w Warszawie oku w sprawie VIII SAB/Wa 21/15; 1. stwierdza, że bezczynność organu miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa; 2. zasądza od Wójta Gminy J. [...] na rz...

II SA/Wa 1286/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-02-05

Sprawa ze skargi J. B. na niewykonanie przez Wójta Gminy L. wyroku WSA w Warszawie z 15 lutego 2017 r. o sygn. akt II SAB/Wa 633/16 -

II SA/Wa 182/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-09-14

Sprawa ze skargi J. J. na niewykonanie przez O. S.A. z siedzibą w W. wyroku WSA w Warszawie sygn. akt II SAB/Wa 431/16 1. wymierza O. S.A. z siedzibą w W. grzywnę w kwocie 500 zł (słownie: pięćset złotych), 2. stwierdza, że bezczynność O. S.A. z siedzibą w W. nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa, 3.

II SA/Wa 651/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-11-06

Sprawa ze skargi M. L. na niewykonanie przez Ministra Sprawiedliwości wyroku WSA w Warszawie sygn. akt II SAB/Wa 318/17 1. wymierza Ministrowi Sprawiedliwości grzywnę w wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych); 2. stwierdza, że niewykonanie wyroku nie miało cech rażącego naruszenia prawa; 3. zasądza od Ministra Sprawiedliwości na rzecz skarżącego M. L. kwotę 200 (słownie: dwieście) złotych, tytułem zwrotu kosztów postępowania.