Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Drogi publiczne X
  • Symbol 653 Środki publiczne nie objęte innymi symbolami X

II GSK 1238/10 - Wyrok NSA z 2011-11-24

Skarga kasacyjna na uchwałę R. I. O. w K. w przedmiocie stwierdzenia nieważności zarządzenia w sprawie zmian w budżecie gminy

II GSK 1892/12 - Wyrok NSA z 2014-02-25

Skarga kasacyjna na postanowienie SKO w S. w przedmiocie zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym

III SA/Wr 24/10 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2010-05-13

Sprawa ze skargi na uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej we W. w przedmiocie zaciągnięcia zobowiązania związanego z realizacją zadania 'Budowa i modernizacja dróg lokalnych

III SA/Wr 23/10 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2010-05-13

Sprawa ze skargi na uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej we W. w przedmiocie zaciągnięcia zobowiązania związanego z realizacją zadania 'Budowa i modernizacja dróg lokalnych

V SA/Wa 1943/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-12-20

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w W. w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego.

II GSK 1684/13 - Wyrok NSA z 2014-11-25

Skarga kasacyjna na postanowienie SKO w P. w przedmiocie zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w P.

II GPS 4/13 - Uchwała NSA z 2014-02-24

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi M. K. - Usługi B. 'M.B.' na zawiadomienie Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad , nr [...] o nieumieszczeniu na liście przedsiębiorców spełniających warunki spłaty niezaspokojonych należności wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych po rozpoznaniu w dniu [...] lut...

V SA/Wa 1647/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-02-06

Sprawa ze skargi na decyzję Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w przedmiocie odmowy rozłożenia na raty należności z tytułu kary pieniężnej Uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad nr ...i decyzję tego samego organu.

II GSK 1303/10 - Wyrok NSA z 2011-12-13

Skarga kasacyjna na postanowienie SKO w S. w przedmiocie zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym

III SA/Po 467/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-07-23

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w P. w przedmiocie nieuznania zarzutów zgłoszonych w toku postępowania egzekucyjnego
1   Następne >   +2   4