Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 999 X

SA 353/81 - Wyrok NSA z 1981-03-25

Skarga Witolda J. na decyzję Wojewody Siedleckiego w przedmiocie cofnięcia prawa jazdy na okres 4 lat i na podstawie art. 207 par. 1 i par. 2 pkt 1 i 3 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję oraz decyzję Naczelnika Gminy Ł. , a także, zgodnie z art. 208 Kpa, zasądził od Wojewody Siedleckiego zwrot kosztów postępowania na rzecz skarżącego.

SA/Wr 1715/95 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1995-10-04

Skarga Miasta B. na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody (...) w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej o pozbawieniu pasa gruntu statusu drogi i na podstawie art. 207 par. 2 pkt 1 w związku z art. 216a par. 1 Kpa i art. 68 ustawy o Naczelnym Sądzie Administracyjnym /Dz.U. nr 74 poz. 368/ uchylił zaskarżone rozstrzygnięcie nadzorcze.