Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Drogi publiczne X
  • Symbol 626 Ustrój samorządu terytorialnego, w tym referendum gminne X

II SA/Sz 1134/11 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2011-12-01

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Szczecin w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą 'Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej' w Szczecinie

III SA/Wr 817/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-01-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej L. w przedmiocie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych w L. i ustalenia wysokości stawek opłat za parkowanie w strefie i sposobu ich pobierania

III SA/Wr 103/11 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2011-04-20

Sprawa ze skargi Wojewody D. na § 8 ust. 4 uchwały Rady Miejskiej W. w przedmiocie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenie opłaty abonamentowej i zerowej stawki opłaty dla niektórych użytkowników drogi, sposobu pobierania tych opłat i określenia wysokości opłaty dodatkowej

II SA/Po 73/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-03-12

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie nadania nazw ulic;

III SA/Wr 563/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-01-23

Sprawa ze skargi Wojewody D. na § 4, § 5, § 8 we fragmencie 'po upływie 14 dni od dnia opublikowania w dzienniku Urzędowym Województwa D.' uchwały Rady Gminy P. w przedmiocie ustalenia parkingu płatnego, stawek opłat za parkowanie i sposobu ich pobierania

II SA/Ol 176/09 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2009-08-14

skarg A. R., D. C., J. C., M. L., E. L., D. L., W. S. oraz T. S. na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie nadania nazw ulic 1/ odrzuca skargi w części dotyczącej nadania ulicom nazw: [...]; 2/ w pozostałej części skargi oddala.

II OSK 1742/11 - Wyrok NSA z 2011-10-27

Sprawa ze skargi na bezczynność Rady Miejskiej w W. w przedmiocie niepodjęcia uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy

II OSK 747/12 - Wyrok NSA z 2012-06-05

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Szczecin w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą 'Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej' w Szczecinie uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzki...

OSK 1806/04 - Wyrok NSA z 2005-07-20

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Ś. w przedmiocie nadania nazw ulic

III SA/Wr 692/07 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2008-04-15

Sprawa ze skargi Wojewody D. na zarządzenie Burmistrza Z. w przedmiocie zamknięcia odcinka drogi z Z.
1   Następne >   2