Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA/Gd 3/92 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1992-03-29

1. Wpis do ewidencji działalności gospodarczej i wydane na jego podstawie przez organ gminy zaświadczenie zawierają dane dotyczące rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej nie rozstrzygają o zmianie sposobu użytkowania obiektu budowlanego /art. 44 ustawy - Prawo budowlane - Dz.U. nr 38 poz. 229 ze zm./.~2. Wpis w ewidencji działalności gospodarczej nie ma charakteru decyzji administracyjnej o charakterze konstytutywnym, zezwalającym na taką zmianę sposobu użyt...