Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Działalność gospodarcza X
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

II SA/Ka 2213/98 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2000-08-30

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody K. w przedmiocie pozwolenia na budowę

II SA/Ka 324/01 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2002-12-04

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Ś. w przedmiocie pozwolenia na budowę

OSK 1289/04 - Wyrok NSA z 2005-03-22

Skarga kasacyjna na postanowienie Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku w przedmiocie sprzeciwu w sprawie dopuszczenia do użytkowania stacji AUTO

II OZ 1162/06 - Postanowienie NSA z 2006-11-15

Zażalenie od postanowienia WSA w Łodzi w przedmiocie zmiany przeznaczenia lokalu

SA/Gd 3/92 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1992-03-29

1. Wpis do ewidencji działalności gospodarczej i wydane na jego podstawie przez organ gminy zaświadczenie zawierają dane dotyczące rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej nie rozstrzygają o zmianie sposobu użytkowania obiektu budowlanego /art. 44 ustawy - Prawo budowlane - Dz.U. nr 38 poz. 229 ze zm./.~2. Wpis w ewidencji działalności gospodarczej nie ma charakteru decyzji administracyjnej o charakterze konstytutywnym, zezwalającym na taką zmianę sposobu użyt...

IV SA 1015/02 - Wyrok NSA z 2003-10-27

Sprawa ze skargi na decyzję Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych w przedmiocie zgody na lokalizację stacji tankowania gazem

II SA/Po 4738/01 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 2002-04-18

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody W. w przedmiocie pozwolenia na budowę

IV SA 2036/00 - Wyrok NSA z 2002-07-05

Sprawa ze skargi na decyzję (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie zmiany sposobu użytkowania obiektu

IV SA 676/99 - Wyrok NSA z 2002-10-23

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody M. w przedmiocie pozwolenia na budowę linii elektroenergetycznych

II SA/Ka 3020/00 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2002-11-06

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Ś. w przedmiocie pozwolenia na rozbudowę budynku
1   Następne >   3