Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Działalność gospodarcza X
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

I SA 1925/92 - Wyrok NSA z 1993-10-15

skargę Spółki Handlu Zagranicznego z o. o. 'L.' na decyzję Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w przedmiocie odmowy stwierdzenia nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz prawa własności budynków.

SA/Wr 1321/91 - Postanowienie NSA oz. we Wrocławiu z 1992-01-28

skargę Kazimierza K., Tadeusza B., Adama G., Antoniego K., Jana K., Elżbiety L., Józefa O., Aleksandra T., Czesława W. i Tadeusza P. na uchwałę Zarządu Miasta O. w przedmiocie aktualizacji ceny gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste.

I SA 621/87 - Wyrok NSA z 1988-02-12

Skarga Antoniego i Czesławy małżonków P. na decyzję Głównego Geodety Wojewódzkiego w Łomży w przedmiocie opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste działki i na podstawie art. 207 par. 1 i 2 pkt 1 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Geodety Miejskiego w Ł., a także

SA/Kr 441/89 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1989-09-07

Skarga Cecylii N. na decyzję Dyrektora Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Wojewódzkiego w K. w przedmiocie zezwolenia na czasowe zajęcie nieruchomości i na podstawie art. 207 par. 2 pkt 1 i 3 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Kierownika Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Miejskiego w J., a także

SA/Lu 129/95 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1995-10-27

Artykuł 38 ust. 1 ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości /Dz.U. 1991 nr 30 poz. 127 ze zm./ nakłada obowiązek ustalania cen przez biegłych powołanych i wpisanych przez wojewodę na listę wojewódzką lub inne osoby posiadające uprawnienia z zakresu szacowania nieruchomości.~Przepis art. 38 ust. 2 ustawy stwierdza, że wartość gruntów określa się przy uwzględnieniu aktualnie kształtujących się cen w obrocie gruntami.~Brzmienie tego przepisu wyklucza zate...

III RN 48/97 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1997-10-07

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa (...) w przedmiocie odmowy przyznania rekompensaty pieniężnej na uzupełnienie wydatków poniesionych na wkład budowlany na skutek rewizji nadzwyczajnej Prezesa NSA (...) od wyroku NSA w Warszawie I SA 1638/95~ uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę NSA w Warszawie do ponownego rozpoznania.

III AZP 12/90 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów Sądu Najwyższego z 1990-10-11

Skarga Reginy i Mariana O. na decyzję Dyrektora Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Wojewódzkiego w S. w przedmiocie oddania w użytkowanie gruntu oraz odmowa zaliczenia na poczet opłat za użytkowanie wieczyste gruntu różnicy w pozostawionym za granicą mieniu po rozpoznaniu na posiedzeniu jawnym zagadnienia prawnego przekazanego przez Naczelny Sąd Administracyjny
1   Następne >   2