Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Działalność gospodarcza X
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

II SA/Gd 183/08 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2008-05-27

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

II SA/Gl 492/07 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2007-11-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę

II OW 37/05 - Postanowienie NSA z 2005-10-04

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na budowie i eksploatacji małej elektrowni wodnej na rzece Jeziorce w km 5 + 870 w miejscowości K.

II SA 73/91 - Wyrok NSA z 1991-02-21

Skarga Spółki Wodno-Ściekowej 'N.' w M. na decyzję Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w przedmiocie wyłączenia gruntów z produkcji rolnej i na podstawie art. 207 par. 1 i 2 pkt 1 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Dyrektora Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Wojewódzkiego w E., a także

SA/Sz 1024/99 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 2001-11-15

Dla oceny, komu przysługuje uprawnienie do wycinania trzciny, a co za tym idzie, komu powinno być udzielone w tym zakresie pozwolenie wodnoprawne, istotne znaczenie ma treść umowy dzierżawy.

U 10/89 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego z 1990-05-15

Wniosek Federacji Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych Pracowników Melioracji, Budownictwa Wodnego i Zaopatrzenia Rolnictwa w Wodę w PRL o stwierdzenie niezgodności przepisu par. 1 pkt 3 uchwały nr 131/88 Rady Ministrów w sprawie zasad wynagradzania pracowników jednostek i zakładów budżetowych resortu rolnictwa, leśnictwa i gospodarki żywnościowej oraz służby doradztwa rolniczego wojewódzkich ośrodków postępu rolniczego z przepisami art. 112 ...