Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Działalność gospodarcza X
  • Symbol 616 Rolnictwo i leśnictwo, w tym gospodarowanie nieruchomościami rolnymi i leśnymi, ochrona gruntów rolnych i leśnych, gospodarka łowiecka, rybołówstwo oraz weterynaria, ochrona zwierząt X

II OZ 19/05 - Postanowienie NSA z 2005-03-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Białymstoku w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Podlaskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Łomży , [...] w przedmiocie odmowy przyznania płatności z tytułu wsparcia działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania...

IV SA/Wa 812/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-11-07

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie ustalenia kwoty nienależnie pobranych płatności z tytułu wspierania działalności rolniczej

II GSK 1353/10 - Wyrok NSA z 2011-12-15

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej za naruszenie przepisów o rybołówstwie

II SA 1940/00 - Wyrok NSA z 2001-10-29

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie odmowy przydzielenia kwoty połowowej łososia

II SA 524/90 - Wyrok NSA z 1990-10-22

Skarga Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych na decyzję Ministra Finansów w przedmiocie stosowania praktyk monopolistycznych i na podstawie art. 207 par. 2 pkt 1 i 3 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję, a także

II GSK 450/08 - Wyrok NSA z 2008-11-07

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Gospodarki Morskiej w przedmiocie odmowy dokonania wpisu statku do rejestru statków rybackich oraz wydania licencji połowowej

II SA/Rz 998/13 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2013-12-17

Sprawa ze skargi A. Sp. z o.o. Sp. k. na czynność Wojewódzkiego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych w przedmiocie wezwania do wykonania zaleceń pokontrolnych