Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Działalność gospodarcza X
  • Symbol 653 Środki publiczne nie objęte innymi symbolami X

II GSK 392/05 - Wyrok NSA z 2006-03-02

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zawieranie umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych

II GSK 1573/13 - Wyrok NSA z 2014-12-03

Skarga kasacyjna na postanowienie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie sprzeciwu wobec czynności kontrolnych

II GSK 301/06 - Wyrok NSA z 2007-02-21

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie.

II GZ 136/06 - Postanowienie NSA z 2006-10-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz Fundusz Pracy

II GZ 180/06 - Postanowienie NSA z 2007-02-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nr [...] w przedmiocie płatności z tytułu wspierania działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania ...

I SA/Bd 469/07 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2007-08-28

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w T. w przedmiocie płatności z tytułu realizacji przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt.

I SA/Bd 535/07 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2007-08-27

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w B. w przedmiocie odmowy uznania zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym

V SA/Wa 2603/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-02-07

Sprawa ze skargi na postanowienie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w W. w przedmiocie kontynuowania czynności kontrolnych;

II GZ 157/06 - Postanowienie NSA z 2006-12-01

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych , Nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy

II GSK 2267/14 - Wyrok NSA z 2016-03-23

Skarga kasacyjna na decyzję Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji w sprawie rozłożenia na raty opłaty wynikającej ze zmiany koncesji po wznowieniu postępowania
1   Następne >   2