Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

II SA 1090/83 - Wyrok NSA z 1983-09-27

skargę Sebastiana F. na decyzję Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji uprawniającej do sprowadzania z zagranicy kompletnych samochodów.

II SA 2024/82 - Postanowienie NSA z 1983-02-25

skargę W. Przedsiębiorstwa Budowlanego na decyzję Naczelnego Dyrektora K. Zjednoczenia Budownictwa w przedmiocie przekazania mienia.

II SA 1259/83 - Wyrok NSA z 1983-12-06

skargę Powszechnej Spółdzielni Spożywców 'Społem' w G. na decyzję Ministra do Spraw Cen w przedmiocie wpłacenia do budżetu Państwa kwoty nienależnej i kwoty dodatkowej.

SA/Ka 171/83 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1983-05-26

skargę Stefanii A. na decyzję Zrzeszenia Kopalń Węgla Kamiennego w M. i na podstawie art. 207 par. 3 Kpa stwierdził nieważność zaskarżonej decyzji, a także - zgodnie z art. 208 Kpa - zasądził na rzecz skarżącej od Zrzeszenia Kopalń Węgla Kamiennego w M. kwotę złotych sześćset tytułem zwrotu kosztów postępowania.

SA/Kr 856/83 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1983-11-03

Skarga Marii Sz. na decyzję dyrektora K-wskiej Hodowli Roślin Ogrodniczych w K. w przedmiocie cofnięcia przydziału mieszkania funkcyjnego i na podstawie art. 207 par. 1 i 3 Kpa stwierdził nieważność zaskarżonej decyzji oraz poprzedzającej ją decyzji dyrektora Stacji Hodowli Roślin Ogrodniczych w D., a także

II SA 178/83 - Wyrok NSA z 1983-04-27

skargę Zbigniewa P. na decyzję Wojewody Lubelskiego w przedmiocie odmowy zwolnienia od podatków obrotowego i dochodowego z tytułu nowo uruchomionej działalności zarobkowej.