Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

I SA 621/87 - Wyrok NSA z 1988-02-12

Skarga Antoniego i Czesławy małżonków P. na decyzję Głównego Geodety Wojewódzkiego w Łomży w przedmiocie opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste działki i na podstawie art. 207 par. 1 i 2 pkt 1 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Geodety Miejskiego w Ł., a także

SA/Gd 180/88 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1988-06-08

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w G. w przedmiocie wymiaru podatku dochodowego za okres 1 stycznia 1987

Uw 20/88 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1988-12-31

1. Przepis par. 4 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zasad rozliczeń pieniężnych jednostek gospodarki uspołecznionej /Dz.U. nr 43 poz. 204; zm. Dz.U. 1988 nr 11 poz. 86 i nr 35 poz. 273/ jest niezgodny z art. 41 pkt 8 Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej;~2. Przepis par. 2 rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasad rozliczeń pieniężnych jednostek gospodarki uspołecznionej /Dz.U. nr 35 poz. 273/...

III ARN 44/88 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1988-12-31

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Finansów (...) w przedmiocie wyłączenia z grupy osób korzystających z okresowego zwolnienia od podatków obrotowego i dochodowego z tytułu nowo uruchomionej działalności (...) na skutek rewizji nadzwyczajnej Ministra Sprawiedliwości (...) od wyroku NSA w Warszawie II SA 579/87~ oddala rewizję nadzwyczajną.

U 14/88 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego z 1988-12-31

Trybunał Konstytucyjny po rozpoznaniu sprawy wszczętej z inicjatywy własnej (...) o zbadanie czy:~ 1. przepis par. 4 ust. 2 uchwały Nr 207 Rady Ministrów w sprawie umów sprzedaży oraz umów dostawy między jednostkami gospodarki uspołecznionej /t.j. M.P. 1986 nr 33 poz. 247 ze zm./ w części, która stanowi, iż bezwzględnie wiążące dla stron są przepisy o karach umownych za dostarczenie towaru z wadami i za odstąpienie od umowy z powodu wad, przepisy o karach umownych za d...

U 17/88 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego z 1988-12-31

Wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich o stwierdzenie, że przepis par. 6 uchwały Nr 17 Rady Ministrów w sprawie ogólnych warunków umów agencyjnych i umów na warunkach zlecenia między jednostkami gospodarki uspołecznionej a osobami fizycznymi /t.j. M.P. 1988 nr 13 poz. 118/, przekracza zakres upoważnienia udzielonego Radzie Ministrów w art. 384 Kodeksu cywilnego i narusza zasady, wynikające z przepisów art. 6 w związku z art. 3 ustawy o wykonywaniu ...

III ARN 66/88 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1988-12-31

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej (...) w przedmiocie pozbawienia skarżącego prawa do zwolnienia od podatków obrotowego i dochodowego na skutek rewizji nadzwyczajnej Prokuratora Generalnego PRL (...) od wyroku NSA Ośrodek Zamiejscowy w Poznaniu SA/Po 934/87~ oddala rewizję nadzwyczajną.