Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Działalność gospodarcza X
  • Skarżony

SA/Gd 1592/94 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1995-10-20

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w E. w przedmiocie zobowiązania w podatku od towarów i usług za okres od września 1993 r. do lutego 1994 r.

SA/Gd 2508/94 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1995-11-27

W wypadku zaistnienia następstwa prawnego o charakterze sukcesji generalnej - co ma miejsce w przypadku połączenia spółek na podstawie art. 285 par. 3 Kh, następuje przejęcie przez spółkę przejmującą ogółu praw i obowiązków, w tym również obowiązków o charakterze publicznoprawnym.~Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która przejęła majątek innej spółki, na podstawie art. 285 par. 3 Kh, może skorzystać z prawa do pośredniego zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym, które przysługiwał...

II SA 882/94 - Wyrok NSA z 1995-10-03

Ocena, czy podmiot ubiegający się o koncesję daje rękojmię należytego prowadzenia działalności gospodarczej należy do organu koncesyjnego.~Ocena ta nie może być jednak dowolna.

SA/Kr 2564/94 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1995-01-10

skargę Powszechnej Spółdzielni Spożywców 'Społem' w W. na uchwałę Rady Miejskiej w W. w przedmiocie ustalenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlowych, usługowych i gastronomicznych na terenie Gminy W.

II SA 775/94 - Wyrok NSA z 1995-09-18

1. Osoba fizyczna i spółka cywilna są odrębnymi podmiotami gospodarczymi.~2. Wystąpienie ze spółki wspólnika powoduje, że ten podmiot gospodarczy przestał istnieć, a tym samym zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej.

SA/Ka 2086/94 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1995-11-29

Podstawę do zdyskwalifikowania środków spożywczych jako nie nadających się do żywienia ludzi może jedynie stanowić decyzja wydana przez właściwy organ sanitarny na podstawie par. 3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zasad postępowania ze środkami spożywczymi i używkami o niewłaściwej jakości zdrowotnej /Dz.U. nr 19 poz. 110/.~Dopiero taka decyzja, mająca charakter konstytutywny, przesądzić może o tym, czy do sprzedawcy towaru będzie miał zastosowanie obowią...
1   Następne >   +2   +5   8