Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Działalność gospodarcza X
  • Skarżony

SA/Ł 2752-2755/95 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 1996-12-18

1. Udzielona i umorzona w 1992 r. do wysokości 50 procent pożyczka ze środków Funduszu Pracy była nieodpłatnym świadczeniem skutkującym przysporzenie. Był to zatem przychód w rozumieniu art. 11 oraz 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz.U. nr 80 poz. 350 ze zm./.~2. Wniesienie wkładu przez wspólnika spółki cywilnej w postaci całości lub części uzyskanego osobiście kredytu - wymaga stwierdzenia pismem /art. 860 par. 2 Kc/. Z tych też względów p...

SA/Wr 1174/95 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1996-01-30

Rozwiązanie spółki cywilnej w swoich skutkach jest równoznaczne likwidacji spółki i skutkuje unieważnienie numeru identyfikacyjnego takiej spółki /art. 9 ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o o podatku akcyzowym - Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./.

II SA 465/95 - Wyrok NSA z 1996-04-01

Kontroli sądu podlega dokonana przez organ administracji wykładnia pojęcia 'zagrożenie interesu państwa'.

SA/Ka 1234/95 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1996-02-12

Dotknięta wadą jest uchwała rady gminy 'w sprawie przepisów porządkowych' określająca, że lokale gastronomiczne mogą być otwarte tylko do godziny dwudziestej trzeciej.~Upoważnienie ustawowe zawarte w art. XII par. 1 Przepisów wprowadzających Kodeks pracy jest właściwą podstawą materialnoprawną dla określenia godzin otwierania i zamykania tych zakładów oraz dni, w których zakłady te mają być czynne.

II SA 1912-1913/94 - Wyrok NSA z 1996-02-12

Skoro spółka cywilna jest podmiotem gospodarczym w znaczeniu art. 2 ust. 2 ustawy o działalności gospodarczej /Dz.U. nr 41 poz. 324 ze zm./, to podmiotem tym są łącznie wszyscy wspólnicy, a nie każdy z osobna.~W rezultacie należy stwierdzić, że w stosunkach prawnych spółka cywilna identyfikowana jest podwójnie - jako tworzące ją podmioty /osoby/ i jako podmiot gospodarczy realizujący na zasadach określonych w umowie spółki i w przepisach Kodeksu cywilnego wspólny cel go...

III SA 444/95 - Wyrok NSA z 1996-04-24

Ustawa o działalności gospodarczej z udziałem podmiotów zagranicznych /Dz.U. nr 41 poz. 325 ze zm./ dotyczy zwolnienia dochodów podmiotów z udziałem zagranicznym od opodatkowania i nie zawiera zwolnienia tych podmiotów od wypełniania wszystkich innych obowiązków ciążących na nich z mocy prawa podatkowego, a więc także od wypełniania obowiązków płatnika.

SA/Bk 238/95 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 1996-09-18

skargę w przedmiocie opłaty skarbowej.
1   Następne >   +2   +5   9