Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Działalność gospodarcza X
  • Skarżony

II SA/Ka 2213/98 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2000-08-30

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody K. w przedmiocie pozwolenia na budowę

III SA 233/99 - Wyrok NSA z 2000-04-17

1. Upływ terminu przedawnienia nie stanowi przeszkody do uchylenia przez organ odwoławczy w całości decyzji organu I instancji i orzeczenia co do istoty sprawy w sytuacji, gdy zaskarżona decyzja organu podatkowego I instancji wydana została przed upływem terminu przedawnienia.~2. Wpis spółki cywilnej do ewidencji działalności gospodarczej nie ma charakteru kształtującego prawo. Jak wynika z postanowień art. 14-19 ustawy o działalności gospodarczej /Dz.U. nr 41 poz. 324 ...

I SA/Wr 1726/98 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 2000-01-19

Spółka nie uruchomiła żadnej z działalności mieszczących się w zakresie działalności ujętym w akcie notarialnym założenia spółki. Jednakże najem /dzierżawa/ nieruchomości świadczony na rzecz innego podmiotu stanowi o wykonywaniu działalności w postaci usług, objętych obowiązkiem podatkowym w podatku VAT.

SA/Bk 1285/99 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 2000-10-27

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w B. w przedmiocie określenia podatku dochodowego od osób prawnych za 1995 r.

II SA 1514/00 - Wyrok NSA z 2000-10-04

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Środowiska w przedmiocie koncesji na wydobywanie kopaliny

II SA 1862/99 - Wyrok NSA z 2000-10-30

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Ochrony Roślin w przedmiocie cofnięcia koncesji na obrót środkami ochrony roślin

II SA 1648/99 - Wyrok NSA z 2000-03-23

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Gospodarki w przedmiocie koncesji na działalność gospodarczą

III SA 2002/99 - Wyrok NSA z 2000-09-26

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w W. w przedmiocie zwrotu nadpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych za 1997 r.

III SA 2229/99 - Wyrok NSA z 2000-08-18

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Finansów w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie oprocentowania nadpłaty podatku od towarów i usług

III SA 244/99 - Wyrok NSA z 2000-03-17

Skarga Zakładu Usług Komunalnych w (...) na decyzję Izby Skarbowej w (...) w przedmiocie ustalenia kwoty nienależnej i kwoty dodatkowej w związku z naruszeniem przepisach o cenach stwierdził nieważność zaskarżonej decyzji na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy w dnia 11 maja 1995 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym /Dz.U. nr 74 poz. 368 ze zm./, a także
1   Następne >   +2   5