Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Działalność gospodarcza X
  • Skarżony

I SA/Gd 715/02 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2003-01-09

Koszty gwarantowania emisji akcji mieszczą się w dyspozycji przepisu par. 3 ust. 2 pkt 1 lit. 'b' rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych /Dz.U. nr 6 poz. 35 ze zm./, ale tylko w części, która dotyczy wyposażenia spółki w kapitał akcyjny.

I SA/Łd 955/01 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 2003-02-11

Skarga Spółki z o.o. 'Z.' na decyzję Izby Skarbowej w (...) w przedmiocie odmowy zwrotu różnicy podatku od towarów i usług za styczeń 2000 r. i na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 oraz art. 55 ust. 1 ustawy o Naczelnym Sądzie Administracyjnym /Dz.U. nr 74 poz. 368 ze zm./ uchylił zaskarżoną decyzję, a także zasądził od Izby Skarbowej na rzecz skarżącej Spółki pięć tysięcy sto siedemdziesiąt sześć złotych osiemdziesiąt groszy tytułem ...

IV SA 1015/02 - Wyrok NSA z 2003-10-27

Sprawa ze skargi na decyzję Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych w przedmiocie zgody na lokalizację stacji tankowania gazem

SA/Rz 2245/01 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 2003-09-23

Sprawa ze skargi na decyzję Prezydenta Miasta (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenie i zwrotu nadpłaty w podatku od nieruchomości

III SA 3427/01 - Wyrok NSA z 2003-09-24

skarg 'M-B' Sp. z o.o. na decyzje Izby Skarbowej w W. w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych za 1995 rok oraz (...) w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych za 1996 rok

I SA/Wr 55/01 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 2003-06-04

skargę Przedsiębiorstwa Gospodarki Żywnościowej 'J.' spółki z o.o. w S. na decyzję Izby Skarbowej w (...) w przedmiocie wymiaru podatku dochodowego od osób prawnych za rok 199

I SA/Łd 603/01 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 2003-02-10

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w Ł. w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 1998 r.

SA/Bd 50/03 - Wyrok NSA oz. w Bydgoszczy z 2003-01-15

Skarga 'S.' - spółki z o.o. w B. na decyzję Izby Skarbowej w (...) w przedmiocie odmowy zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym za kwiecień 2002 r. i na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 oraz art. 55 ust. 1 ustawy o Naczelnym Sądzie Administracyjnym /Dz.U. nr 74 poz. 368 ze zm./ uchylił zaskarżoną decyzję, (...).

SA/Sz 833/03 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 2003-12-17

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w S. w przedmiocie określenia wysokości straty z pozarolniczej działalności gospodarczej poniesionej w 1999 r.

II SA/Łd 548/03 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 2003-05-12

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Ł. w przedmiocie powołania zastępcy Dyrektora do praw artystycznych Teatru Nowego w Ł.
1   Następne >   3