Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Działalność gospodarcza X

II SAB/Rz 22/07 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2008-01-31

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta w przedmiocie wydania zaświadczenia potwierdzającego wpis przedsiębiorcy do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów

VI SA/Wa 459/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-06-09

Sprawa ze skargi M. Sp. z o.o. z siedzibą w K. na odmowę zwrotu przez Wójta Gminy S. opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych postanowił: odrzucić skargę

VI SA/Wa 1705/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-11-18

Sprawa ze skargi 'B.' S.A. z siedzibą w W. na czynność Prezydenta W. w przedmiocie odmowy zwrotu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

VI SA/Wa 1803/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-12-12

Wniosek w przedmiocie wykreślenia z ewidencji działalności gospodarczej

III SA/Gl 817/04 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-10-28

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy dokonania zmiany we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej w wyniku wniesienia przez skarżącego zażalenia na zarządzenie Przewodniczącego z dnia [...] sygn. akt III SA / Gl 817 / 04 wzywające do uiszczenia wpisu sądowego od zażalenia

III SA/Gl 817/04 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-04-29

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy dokonania zmiany we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej w wyniku wniesienia przez skarżącego zażalenia na zarządzenie Przewodniczącego z dnia [...] sygn. akt III SA/Gl 817/04 wzywające do uiszczenia wpisu sądowego

II SA/Rz 616/07 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2008-01-31

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Rzeszowie w przedmiocie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej

III SA/Lu 514/07 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-03-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, w zakresie wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku

III SA/Lu 515/07 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-03-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w zakresie wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku

II SA/Go 535/08 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-10-15

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie wydania opinii do wniosku o zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych uchyla zaskarżone postanowienie oraz poprzedzające je postanowienie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych nr [...] z dnia [...] r.
1   Następne >   +2   +5   8