Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA/Ł 2752-2755/95 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 1996-12-18

1. Udzielona i umorzona w 1992 r. do wysokości 50 procent pożyczka ze środków Funduszu Pracy była nieodpłatnym świadczeniem skutkującym przysporzenie. Był to zatem przychód w rozumieniu art. 11 oraz 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz.U. nr 80 poz. 350 ze zm./.~2. Wniesienie wkładu przez wspólnika spółki cywilnej w postaci całości lub części uzyskanego osobiście kredytu - wymaga stwierdzenia pismem /art. 860 par. 2 Kc/. Z tych też względów p...

I SA/Łd 955/01 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 2003-02-11

Skarga Spółki z o.o. 'Z.' na decyzję Izby Skarbowej w (...) w przedmiocie odmowy zwrotu różnicy podatku od towarów i usług za styczeń 2000 r. i na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 oraz art. 55 ust. 1 ustawy o Naczelnym Sądzie Administracyjnym /Dz.U. nr 74 poz. 368 ze zm./ uchylił zaskarżoną decyzję, a także zasądził od Izby Skarbowej na rzecz skarżącej Spółki pięć tysięcy sto siedemdziesiąt sześć złotych osiemdziesiąt groszy tytułem ...

I SA/Łd 1022/97 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 1999-08-31

1. W przypadku osiągania przychodów z działalności gospodarczej prowadzonej w formie spółki cywilnej wyłącza się z kosztów uzyskania przychodów wynagrodzenie pobierane przez małżonka jednego ze wspólników spółki - tylko do tego wspólnika, którego małżonek pobiera wynagrodzenie za pracę.~2. Dany stan faktyczny może zostać zakwalifikowany do grupy kosztów podlegających potrąceniu, ale w celu takiego przyporządkowania należy ocenić jego związek z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podatnika...

I SA/Łd 600/99 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 2001-04-26

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Ł. w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania

I SA/Łd 628/97 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 1999-04-07

Sprawa ze skargi Syndyka Masy Upadłości (...) Przedsiębiorstwa Ceramiki Budowlanej w Ł. na. decyzję SKO w S. w przedmiocie wymiaru podatku od nieruchomości

SA/Ł 2924/94 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 1995-11-24

Podział przedsiębiorstwa państwowego dokonany na podstawie art. 18 ustawy o przedsiębiorstwach państwowych /Dz.U. nr 24 poz. 122 ze zm./ nie daje nowo powstałym na skutek podziału przedsiębiorstwom tytułu do występowania z wnioskiem o zwrot nadpłaty w podatku, należnej zlikwidowanemu przedsiębiorstwu /art. 29 ust. 1 ustawy o zobowiązaniach podatkowych - Dz.U. 1993 nr 108 poz. 486 ze zm./.

SA/Ł 218/94 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 1994-09-06

Udzielanie pożyczek mieści się w pojęciu działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy w sprawie opłaty skarbowej /Dz.U. nr 53 poz. 253 ze zm./.

I SA/Łd 652/00 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 2001-10-03

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w Ł. w przedmiocie stwierdzenia zaległości podatkowej w podatku dochodowym od osób prawnych za 1997 r.
1   Następne >   +2   4