Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA/Bk 238/95 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 1996-09-18

skargę w przedmiocie opłaty skarbowej.

SA/Bk 1285/99 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 2000-10-27

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w B. w przedmiocie określenia podatku dochodowego od osób prawnych za 1995 r.

SA/Bk 406/95 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 1996-10-17

skargę w przedmiocie wymiaru opłaty skarbowej.

SA/Bk 293/94 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 1995-02-17

Obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej w przypadku umów sprzedaży powstaje wówczas, gdy po stronie osoby sprzedającej zbycie nie następuje w ramach wykonywania działalności gospodarczej.

SA/Bk 368/95 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 1996-10-09

skargę w przedmiocie utraty prawa do zwolnienia od podatków obrotowego i dochodowego z tytułu nowo uruchomionej działalności handlowej.

SA/Bk 101-102/95 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 1996-03-27

Jeżeli księga przychodów i rozchodów została uznana za nierzetelną, nie mogła stanowić dowodu w postępowaniu podatkowym /art. 169 par. 2 Kpa/.~Urząd Skarbowy ustalił podstawę opodatkowania podatkiem obrotowym i dochodowym w drodze szacunkowej, do czego był upoważniony przepisami art. 11 ustawy o zobowiązaniach podatkowych /Dz.U. nr 80 poz. 111 ze zm./.

SA/Bk 322/94 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 1995-05-10

skargę w przedmiocie utraty prawa do zwolnienia do podatków obrotowego i dochodowego za okres od 1 stycznia 1991 r. do 5 lipca 1991 r.

SA/Bk 85-86/95 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 1996-01-17

Skoro wszyscy wspólnicy spółka cywilnej zgłosili likwidację działalności spółki i wpis z ewidencji o działalności gospodarczej został wykreślony na mocy art. 19 ust. 1 pkt 1 ustawy o działalności gospodarczej /Dz.U. nr 41 poz. 324 ze zm./, to w świetle prawa podmiot gospodarczy w postaci spółki przestał istnieć.~Wobec nieistnienia spółki nie mają zastosowania przepisy art. 865 i art. 866 Kc dotyczące reprezentowania spółki. Również z istoty zobowiązania solidarnego /art...

SA/Bk 1498/99 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 2000-12-05

Przepisów rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób fizycznych /Dz.U. nr 132 poz. 635 ze zm./ nie stosuje się do podatników, którzy rozpoczęli działalność samodzielnie lub w formie spółki, jeżeli podatnik lub co najmniej jeden wspólnik przed rozpoczęciem działalności w roku podatkowym lub roku poprzedzającym rok podatkowy, wykonywał w ramach stosunku pracy lub stosunku spółdzielczego czynności wchodzące w zakres dz...

SA/Bk 572/00 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 2001-04-19

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w B. w przedmiocie wymiaru podatku od towarów i usług za sierpień 1999 r. oraz ustalenia dodatkowego zobowiązania podatkowego
1   Następne >   2