Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

I SA/Kr 2312/98 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 2001-01-25

Istnienie sprzeczności poszczególnych składników działalności gospodarczej podatnika, jaką wykazała analiza podatkowej księgi przychodów i rozchodów, stanowi jedno z ustaleń faktycznych, które samo przez się nie świadczy o nierzetelności tej księgi. Na skutek zwłaszcza zmian ustrojowych nieprawdziwym jest już założenie, jakoby każda działalność musiała być dochodowa.

I SA/Kr 552/96 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1996-09-11

1. W myśl art. 191 par. 1 Kh wspólnik spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ma prawo do czystego zysku wynikającego z rocznego bilansu. Oznacza to, że brak jest podstawy do wypłacania zaliczek na poczet należności wynikającej z tego prawa przed zatwierdzeniem rocznego bilansu.~ Skoro wszystkie udziały zostały zbyte przez wspólnika w trakcie roku obrachunkowego, to nie mógł on uczestniczyć już w podziale czystego zysku za ten rok.~2. Nie można obciążyć odpowiedzialnością podatkową nabywcę udzia...

I SA/Kr 2274/98 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 2001-01-25

Sankcja wynikająca z art. 29 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./ powinna być odniesiona wyłącznie do tej części podatku naliczonego, która związana jest ze sprzedażą ewidencjonowaną z naruszeniem przepisu art. 29 ust. 1 ww. ustawy /tj. na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w formie indywidualnych gospodarstw rolnych/.

SA/Kr 691/84 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1984-10-10

skargę Andrzeja S., Jerzego S. i Jadwigi B. na decyzję Izby Skarbowej w Kielcach w przedmiocie pozbawienia prawa korzystania ze zwolnienia od podatków obrotowego i dochodowego.

SA/Kr 1876/92 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1993-01-14

W świetle postanowień par. 1 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnienia od podatku dochodowego dochodów z tytułu niektórych rodzajów działalności gospodarczej /Dz.U. nr 3 poz. 20 ze zm./ zwolnienie od podatku dochodowego, o którym mowa w par. 1 ust. 1 pkt 3 tego rozporządzenia obejmuje dochody podmiotów gospodarczych osiągnięte z tytułu wykonywania przez te podmioty robót budowlano-montażowych w zakresie budownictwa mieszkaniowego, obiektów budownictwa m...

I SA/Kr 2146/98 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 2000-12-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie podatku od nieruchomości za okres od września do grudnia 1996 r.

SA/Kr 2741/94 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1995-09-21

1. W myśl art. 15 ust. 1 ustawy - Prawo budżetowe /Dz.U. 1993 nr 72 poz. 344/ państwowe jednostki budżetowe pokrywają swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a uzyskane dochody odprowadzają do budżetu. Nie ustalają więc zysku ani straty. Tym samym nie można przyjąć, iż działają one w celach zarobkowych. Nie prowadzą one działalności na własny rachunek. Działalność ta jest prowadzona na ryzyko Skarbu Państwa, gdyż przejmuje on dochody i pokrywa ich wydatki.~2. Dyrekcja Okrę...

I SA/Kr 2147/98 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 2000-12-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie podatku od nieruchomości za okres od września do grudnia 1997 r.
1   Następne >   2