Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA/Lu 131/94 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1994-11-15

Korzystanie ze zwolnienia od podatków obrotowego i dochodowego od przychodów z prowadzonej działalności handlowej nie uprawnia do zwolnienia od obowiązku uiszczenia opłaty targowej, o której mowa w art. 15 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

SA/Lu 140/95 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1996-01-17

stwierdza nieważność zaskarżonej decyzji.

I SA/Lu 359/97 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1998-05-06

Przekształcenie formy prawnej, o której mowa w art. 24 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz.U. 1993 nr 90 poz. 416 ze zm./, następuje wtedy, gdy jeden podmiot posiadający osobowość prawną ulega przekształceniu w inny podmiot, również posiadający osobowość prawną. Nie można zatem mówić o przekształceniu formy prawnej jednostki, która nie posiada pełnej podmiotowości, a taką jest spółka prawa cywilnego.~W sytuacji kiedy wspólnicy spółki cywilnej postana...

SA/Lu 1543/94 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1995-05-16

1. Przepisy rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnienia od podatków obrotowego i dochodowego podatników osiągających przychody z niektórych rodzajów nowo uruchomionej działalności gospodarczej /Dz.U. nr 35 poz. 203 ze zm./ nie zawierają przepisów któreby ograniczały uprawnienie podatnika w okresie kiedy przysługiwało mu zwolnienie od podatków określone tym aktem prawnym, do złożenia oświadczenia woli o zaniechaniu korzystania z tego prawa.~2. Prowadzenie księgi p...

I SA/Lu 750-758/97 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1998-12-02

Zaprzestanie prowadzenia działalności przez jednego ze wspólników dwuosobowej spółki cywilnej, który wystąpił ze spółki, i prowadzenie działalności gospodarczej przez jednego z dotychczasowych wspólników w tym samym zakresie, w jakim dotychczas czyniła to spółka, wymaga wpisu do ewidencji gospodarczej.~Prawnopodatkowym skutkiem rozwiązania spółki cywilnej wykonującej czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług był obowiązek sporządzenia spisu z natury towarów, które nie zost...

I SA/Lu 1089/97 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1999-03-17

1. W świetle art. 9 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./ nie ma znaczenia faktyczna kontynuacja działalności gospodarczej innego podmiotu gospodarczego /podatnika/.~Każdy podatnik, o którym mowa w art. 5 ustawy, niezależnie od przedmiotu i zakresu prowadzonej działalności /z zastrzeżeniem art. 9 ust. 3/, obowiązany jest złożyć zgłoszenie rejestracyjne przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 2 ustaw...

I SA/Lu 433/96 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1997-03-26

Okoliczność, że firma nie prowadziła w 1995 r. przedsiębiorstwa pod wskazanym adresem i nie figurowała wówczas w ewidencji Urzędu Skarbowego, nie przesądza, że w 1992 r. działalności gospodarczej nie prowadziła i że faktury na zakup przez skarżącego towarów w tej firmie nie stanowią dowodu transakcji nimi poświadczonych.~Dla oceny takiej niezbędnym było dokonanie ustaleń faktycznych wskazujących, iż firma ta nie prowadziła w 1992 r. działalności handlowej, a więc nie istniała jako podmiot gospod...

SA/Lu 494/84 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1984-11-16

skargę Anny S. na decyzję Izby Skarbowej w Lublinie w przedmiocie pozbawienia prawa do zwolnienia od podatków.
1   Następne >   2