Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA/Wr 1174/95 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1996-01-30

Rozwiązanie spółki cywilnej w swoich skutkach jest równoznaczne likwidacji spółki i skutkuje unieważnienie numeru identyfikacyjnego takiej spółki /art. 9 ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o o podatku akcyzowym - Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./.

SA/Wr 1140/90 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1991-11-26

Przez 'działalność gospodarczą' w rozumieniu ustawy o podatkach i opłatach lokalnych /Dz.U. nr 9 poz. 31/ należy rozumieć działalność o jakiej mowa w ustawie o działalności gospodarczej /Dz.U. nr 41 poz. 324/.

I SA/Wr 1726/98 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 2000-01-19

Spółka nie uruchomiła żadnej z działalności mieszczących się w zakresie działalności ujętym w akcie notarialnym założenia spółki. Jednakże najem /dzierżawa/ nieruchomości świadczony na rzecz innego podmiotu stanowi o wykonywaniu działalności w postaci usług, objętych obowiązkiem podatkowym w podatku VAT.

SA/Wr 419/94 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1994-08-02

Z przepisów ustawy - Prawo bankowe /Dz.U. nr 4 poz. 21 ze zm./, po zmianie wprowadzonej z dniem 1 stycznia 1990 r., nie wynika zakaz prowadzenia działalności polegającej na udzielaniu pożyczek przez inne niż banki jednostki organizacyjne.

SA/Wr 208/84 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1984-05-29

Skarga Janiny G. na decyzję Izby Skarbowej w Wałbrzychu w przedmiocie pozbawienia prawa do korzystania ze zwolnienia od podatków i na podstawie art. 207 par. 1 i 23 pkt 3 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Urzędu Skarbowego w Ś., a także

I SA/Wr 490/97 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1999-06-15

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w O. w przedmiocie wymiaru opłaty skarbowej od umowy pożyczki

SA/Wr 1005/94 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1994-11-28

skargę w przedmiocie ustalenia podatku od towarów i usług za październik 1993 r.

I SA/Wr 2057/99 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 2002-03-14

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w O. w przedmiocie podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące 1997 r.
1   Następne >   +2   4