Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Działalność gospodarcza X
  • Skarżony
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

III SA 446/86 - Wyrok NSA z 1986-09-24

Skarga Spółdzielni Kółek Rolniczych w H. na decyzję Izby Skarbowej w Warszawie w przedmiocie wymiaru podatku scalonego za 1984 r. i na podstawie art. 207 par. 2 pkt 1 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję, a także zgodnie z art. 208 Kpa

III SA 1574/96 - Wyrok NSA z 1998-05-13

Warunkiem zastosowania przepisu art. 14 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz.U. 1993 nr 90 poz. 416 ze zm./ jest, aby sprzedany przedmiot w momencie transakcji był składnikiem majątku związanego z wykonywaną działalnością gospodarczą. W sprawie niniejszej należy uznać za zasadne twierdzenie skarżącej, że warunku tego nie spełnia dokonana przez nią sprzedaż samochodu osobowego. Pojazd ten był wprawdzie wniesiony jako jej wkład do spółki cywilnej, zosta...

III SA 245/01 - Wyrok NSA z 2002-03-05

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w W. Ośrodek Zamiejscowy w S. w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych

III SA 233/99 - Wyrok NSA z 2000-04-17

1. Upływ terminu przedawnienia nie stanowi przeszkody do uchylenia przez organ odwoławczy w całości decyzji organu I instancji i orzeczenia co do istoty sprawy w sytuacji, gdy zaskarżona decyzja organu podatkowego I instancji wydana została przed upływem terminu przedawnienia.~2. Wpis spółki cywilnej do ewidencji działalności gospodarczej nie ma charakteru kształtującego prawo. Jak wynika z postanowień art. 14-19 ustawy o działalności gospodarczej /Dz.U. nr 41 poz. 324 ...

III SA 1371/01 - Wyrok NSA z 2001-11-06

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Banku Polskiego w przedmiocie odmowy udzielenia zezwolenia dewizowego na prowadzenie działalności kantorowej
1   Następne >   +2   +5   +10   13