Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

III ARN 58/94 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1994-11-23

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej (...) w przedmiocie utraty prawa do zwolnienia od podatków obrotowego i dochodowego na skutek rewizji nadzwyczajnej Rzecznika Praw Obywatelskich (...) od wyroku NSA Ośrodek Zamiejscowy w Poznaniu SA/Po 1253/93~ oddala rewizję nadzwyczajną.

III ARN 59/94 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1994-11-23

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej (...) w przedmiocie stwierdzenia utraty prawa do zwolnienia od podatków obrotowego i dochodowego na skutek rewizji nadzwyczajnej Ministra Sprawiedliwości (...) od wyroku NSA Ośrodek Zamiejscowy w Katowicach SA/Ka 1421/93~ oddala rewizję nadzwyczajną.

III AZP 7/95 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów Sądu Najwyższego z 1995-04-20

Sąd Najwyższy na poniższe pytanie prawne przekazane postanowieniem NSA SA/Gd 339/94~1. Czy działalność gospodarczą w zakresie udzielania i zaciągania kredytów i pożyczek pieniężnych zaliczoną w art. 11 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo bankowe /t.j. Dz.U. 1992 nr 72 poz. 359/ do czynności bankowych, mogą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prowadzić poza bankami oraz spółkami prawa handlowego, legitymującymi się zezwol...

III AZP 8/95 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów Sądu Najwyższego z 1995-04-20

Sąd Najwyższy, na poniższe pytanie prawne NSA przekazane postanowieniem SA/Gd 1592/94~Czy przewidziane w art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50/ przedmiotowe zwolnienie podatkowe w zakresie usług finansowych /poz. 13 załącznika nr 2/ w części dotyczącej usług bankowych odnosie się jedynie do czynności bankowych, o których mowa w art.11 ust. 1 ustawy z dn...

III ARN 72/94 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1994-12-20

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej (...) w przedmiocie zwrotu części opłaty skarbowej na skutek rewizji nadzwyczajnej Ministra Sprawiedliwości (...) od wyroku NSA Ośrodek Zamiejscowy we Wrocławiu SA/Wr 2060/93~ uchyla zaskarżony wyrok i

III RN 157/98 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1999-03-25

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej (...) w przedmiocie wygaśnięcia decyzji w sprawie zwolnienia od podatków i odraczających pobór podatków za lata 1990 i 1991 na skutek rewizji nadzwyczajnej Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego od wyroku NSA w Warszawie III SA 151/96~oddala rewizję nadzwyczajną.

III RN 31/99 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1999-08-06

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w Z.G. w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych za 1995 r. na skutek rewizji nadzwyczajnej Ministra Sprawiedliwości (...) od wyroku NSA Ośrodek Zamiejscowy w Poznaniu I SA/Po 2114/97~uchyla zaskarżony wyrok i

III RN 76/00 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2001-03-08

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w B.-B. w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania w podatku od towarów i usług za maj 1994 r., na skutek rewizji nadzwyczajnej Ministra Sprawiedliwości (...) od wyroku NSA

III RN 81/00 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2001-03-08

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w K. w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 1995 r., na skutek rewizji nadzwyczajnej Ministra Sprawiedliwości (...) od wyroku NSA

III ARN 2/84 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1984-12-31

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej (...) w przedmiocie odmowy przyznania ulgi w podatku dochodowym z tytułu realizacji inwestycji na skutek rewizji nadzwyczajnej Ministra Sprawiedliwości (...) od wyroku NSA Ośrodek Zamiejscowy we Wrocławiu SA/Wr 460/83~ uchyla zaskarżony wyrok i
1   Następne >   +2   +5   7