Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Pracy i Polityki Społecznej X

VI SA/Wa 1500/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-11-19

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Pracy i Polityki Społecznej w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie nadania statusu zakładu pracy chronionej

VI SA/Wa 1362/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-11-15

skarg J. D. i H. B. - wspólników spółki cywilnej S. na decyzje Ministra Pracy i Polityki Społecznej w przedmiocie umorzenia postępowania o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o przyznanie statusu zakładu pracy chronionej i w przedmiocie przyznania statusu zakładu pracy chronionej

VI SA/Wa 1221/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-12-05

skarg O. Sp. z o. o. z siedzibą w O. oraz O. w likwidacji z siedzibą w O. na decyzję Ministra Pracy i Polityki Społecznej w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji potwierdzającej spełnienie warunków określonych dla zakładów pracy chronionej

VI SA/Wa 2484/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-05-22

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w przedmiocie utraty statusu zakładu pracy chronionej

II GSK 2926/17 - Wyrok NSA z 2019-10-31

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w przedmiocie utraty statusu zakładu pracy chronionej