Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Działalność gospodarcza X
  • Skarżony Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/ZUS X

II GSK 1573/13 - Wyrok NSA z 2014-12-03

Skarga kasacyjna na postanowienie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie sprzeciwu wobec czynności kontrolnych

II GSK 301/06 - Wyrok NSA z 2007-02-21

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie.

II GZ 136/06 - Postanowienie NSA z 2006-10-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz Fundusz Pracy

V SA/Wa 2603/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-02-07

Sprawa ze skargi na postanowienie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w W. w przedmiocie kontynuowania czynności kontrolnych;

II GSK 2515/15 - Wyrok NSA z 2017-05-10

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie sprzeciwu na czynności kontrolne

III SA/Łd 1068/19 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2020-02-21

Sprawa ze skargi na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek

I GSK 1044/19 - Wyrok NSA z 2019-09-10

Skarga kasacyjna na postanowienie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie kontynuowania czynności kontrolnych