Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Działalność gospodarcza X
  • Symbol 617 Uprawnienia do wykonywania określonych czynności i zajęć X

VIII SA/Wa 330/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-09-24

Sprawa ze skargi na uchwałę Krajowej Rady Biegłych Rewidentów w przedmiocie skreślenia z listy podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych

VI SA/Wa 1584/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-11-19

Sprawa ze skargi na decyzję Krajowej Rady Biegłych Rewidentów w przedmiocie skreślenia biegłego rewidenta

II SA 1592/93 - Wyrok NSA z 1994-12-19

Skarga Marka W. na decyzję Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej w przedmiocie odmowy przeniesienia siedziby zawodowej z Ko. do K. i udzielenia zgody na indywidualne wykonywanie zawodu adwokata i na podstawie art. 207 par. 1 i 2 pkt 1 i 3 Kpa uchylił zaskarżoną uchwałę oraz utrzymaną przez nią w mocy uchwałę organu I instancji, a także

II SA 1729/93 - Postanowienie NSA z 1995-01-23

skargę Andrzeja H. na uchwałę Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej w przedmiocie wezwania do zaprzestania działalności gospodarczej.

II GZ 156/06 - Postanowienie NSA z 2006-12-01

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Sprawiedliwości , nr [...] w prze...

VI SA/Wa 2407/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-02-26

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie powołania na stanowisko notariusza i wyznaczenia siedziby kancelarii notarialnej

VI SA/Wa 480/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-04-10

Wniosek w przedmiocie skreślenia z listy kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej

II GSK 1114/18 - Wyrok NSA z 2018-10-10

Skarga kasacyjna na decyzję Komendanta Głównego Policji w przedmiocie odmowy wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej

VI SA/Wa 1477/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-12-05

Skarga B. Sp. z o.o. z siedzibą w L. na decyzję Komisji Nadzoru Audytowego w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej