Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Działalność gospodarcza X
  • Symbol 653 Środki publiczne nie objęte innymi symbolami X

II GSK 392/05 - Wyrok NSA z 2006-03-02

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zawieranie umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych

II GSK 1573/13 - Wyrok NSA z 2014-12-03

Skarga kasacyjna na postanowienie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie sprzeciwu wobec czynności kontrolnych

II GSK 301/06 - Wyrok NSA z 2007-02-21

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie.

II GZ 136/06 - Postanowienie NSA z 2006-10-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz Fundusz Pracy

II GZ 180/06 - Postanowienie NSA z 2007-02-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nr [...] w przedmiocie płatności z tytułu wspierania działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania ...

II GZ 157/06 - Postanowienie NSA z 2006-12-01

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych , Nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy

II GSK 2267/14 - Wyrok NSA z 2016-03-23

Skarga kasacyjna na decyzję Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji w sprawie rozłożenia na raty opłaty wynikającej ze zmiany koncesji po wznowieniu postępowania

II GSK 2266/14 - Wyrok NSA z 2016-03-23

Skarga kasacyjna na decyzję Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji w sprawie rozłożenia na raty opłaty wynikającej ze zmiany koncesji po wznowieniu postępowania

II GSK 2097/14 - Wyrok NSA z 2015-11-03

Skargi kasacyjne Rady Miejskiej w Polkowicach oraz B. C. od wyroku WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Polkowicach nr XXVIII/329/13 w przedmiocie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji

II GSK 2515/15 - Wyrok NSA z 2017-05-10

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie sprzeciwu na czynności kontrolne
1   Następne >   2