Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Finanse publiczne X
  • Skarżony
  • Symbol 653 Środki publiczne nie objęte innymi symbolami X

I SA/Łd 1384/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-04-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w P. T. w przedmiocie ustalenia kwoty dotacji podlegającej zwrotowi wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych

II GSK 821/11 - Wyrok NSA z 2012-06-27

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w W. w sprawie ze skargi S. S. na orzeczenie Głównej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych nr [...] w przedmiocie naruszenia dyscypliny finansów publicznych

II GSK 1273/13 - Wyrok NSA z 2014-04-08

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Finansów w przedmiocie odmowy przekazania środków pieniężnych tytułem potrącenia od wpływów osiągniętych ze sprzedaży nieruchomości

V SA/Wa 1276/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-11-27

Sprawa ze skargi na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie w przedmiocie odmowy umorzenia należności

V SA/Wa 2294/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-01-22

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego w przedmiocie odmowy umorzenia grzywny oraz rozłożenia na raty grzywny nałożonej w drodze mandatu karnego

V SA/Wa 368/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-07-10

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Pracy i Polityki Społecznej w przedmiocie zobowiązania do zwrotu dotacji udzielonej na realizację projektu

V SA/Wa 1102/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-07-19

Sprawa ze skargi A. P. na orzeczenie Głównej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych w przedmiocie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

V SA/Wa 1091/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-11-12

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu kary pieniężnej

I SA/Sz 1119/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-02-05

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w okresie od 1 stycznia do 31 lipca 2013 roku wraz z odsetkami

II GSK 2106/12 - Wyrok NSA z 2014-03-05

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w P. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej
1   Następne >   +2   +5   +10   100