Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 999 X

III SA 439/95 - Wyrok NSA z 1995-08-30

Skarga Rady Gminy S. na rozstrzygnięcie nadzorcze Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w (...) i na podstawie art. 207 par. 3 Kpa stwierdził nieważność zaskarżonego rozstrzygnięcia nadzorczego.

III SA 981/91 - Wyrok NSA z 1991-11-06

Skarga Jana E. na decyzję Izby Skarbowej w Ł. w przedmiocie odmowy umorzenia należności podatkowych w podatku od spadków i darowizn i na podstawie art. 207 par. 2 pkt 3 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję, a także