Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

III SA 283/95 - Wyrok NSA z 1995-05-26

Jednym z warunków uzyskania dotacji dla usług transportowych pasażerskich jest świadczenie tych usług w międzymiastowej krajowej komunikacji autobusowej.~Przez 'komunikację międzymiastową' dla potrzeb tej dotacji - i stosownie do art. 4 ust. 3 ustawy o samorządzie terytorialnym /Dz.U. nr 16 poz. 95 ze zm./ - należy rozumieć komunikację między jednostkami podziału administracyjnego kraju mającymi status miasta.

SA/Po 1525/95 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1995-12-12

1. Uchwała organu gminy mająca za przedmiot postanowienie o umieszczeniu środków pieniężnych na rachunku lokat terminowych podlega nadzorowi wojewody, a nie regionalnej izby obrachunkowej.~2. Do spraw budżetowych nie można zaliczyć uchwały