Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Fundacje X
  • Skarżony
  • Symbol 630 Obrót towarami z zagranicą, należności celne i ochrona przed nadmiernym przywozem towaru na polski obszar celny X

SA/Wr 2523/95 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1996-12-23

skargę Fundacji (...) w O. na decyzję Prezesa Głównego Urzędu Ceł w przedmiocie wymiaru cła od maszyn do przygotowywania żywności.

SA/Po 2203/94 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1994-12-15

Nieuzasadnione odrzucenie przez organy podatkowe argumentacji mającej świadczyć, iż przedmiot importu jest rzeczą otrzymaną przez fundację, przeznaczoną do działalności statutowej /objętą zwolnieniem od cła na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 15 Prawa celnego/, stanowi naruszenie interesu społecznego, o którym mowa w art. 7 Kpa w związku z art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./.

SA/Bk 1863/98 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 1999-11-17

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Głównego Urzędu Ceł w przedmiocie odmowy uznania towarów za wolne od cła

III ARN 7/96 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1996-06-13

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Głównego Urzędu Ceł (...) w przedmiocie wymiaru cła na skutek rewizji nadzwyczajnej Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego (...) od wyroku NSA w Warszawie V SA 866/94~ uchyla zaskarżony wyrok oraz uchyla poprzedzającą go decyzję Prezesa (...).