Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Gospodarka gruntami X
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

II OSK 418/09 - Wyrok NSA z 2010-02-24

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Łomży w przedmiocie przywrócenia stanu wód

II SA/Lu 135/05 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2005-03-10

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie uznania za nieuzasadnione zażalenia na bezczynność organu w sprawie uzgodnienia warunków przyłączenia gospodarstwa rolnego do wodociągu gminnego

II SA/Go 338/13 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-07-03

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji

II SA/Go 876/14 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2015-02-04

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie nakazu oczyszczenia działki

OPK 8/00 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 2000-10-09

Naczelny Sąd Administracyjny z udziałem Wiesława Czerwińskiego, prokuratora Prokuratury Apelacyjnej delegowanego do Ministerstwa Sprawiedliwości w sprawie z odwołania Spółdzielni Mieszkaniowej 'S.-S.' w O. od decyzji Prezydenta Miasta O. w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej po rozpoznaniu (...) pytania prawnego pełnego składu SKO w O. zgłoszonego na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy o samorządowych...

III AZP 1/82 - Uchwała Sądu Najwyższego z 1982-12-31

Skarga Tadeusza B. na decyzję Wojewody C. w przedmiocie ustalenia wysokości opłaty adiacenckiej z tytułu wybudowania w ulicy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, po rozpoznaniu na posiedzeniu jawnym zagadnienia prawnego przekazanego przez Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie postanowieniem I SA 2319/81 do rozstrzygnięcia w trybie art. 391 Kpc:~Czy w świetle art. 99 ust. 1 ustawy

II AZP 8/89 - Uchwała Sądu Najwyższego z 1989-12-31

Skarga Okręgowej Dyrekcji Gospodarki Wodnej w K. na decyzję Dyrektora Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta K. w przedmiocie przekazania w zarząd gruntu oraz ustalenia ceny gruntu i opłaty rocznej po rozpoznaniu na posiedzeniu jawnym zagadnienia prawnego przekazanego przez Naczelny Sąd Administracyjny

II OSK 2366/15 - Wyrok NSA z 2017-05-18

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w G. w przedmiocie przejęcia gruntów pokrytych powierzchniowymi wodami płynącymi do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa
1   Następne >   2