Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Gospodarka gruntami X
  • Skarżony
  • Symbol 626 Ustrój samorządu terytorialnego, w tym referendum gminne X

II SA/Wr 496/96 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1996-11-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy P. (...) z 14 lutego 1996 r. i uchwałę Rady Gminy P. (...) z 29 marca 1996 r. w przedmiocie zmiany uchwały Rady Gminy P. (...) z 19 czerwca 1993 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia budynków i lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy

III AZP 17/92 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z 1992-09-30

Sąd Najwyższy na poniższe pytanie prawne Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego:~1. Czy wójt /burmistrz, prezydent/ gminy /miasta/ może wydać decyzję administracyjną, do której wydania upoważniony jest zarząd gminy /miasta/?~2. Czy decyzja zarządu gminy /miasta/ powinna być podpisywana przez wszystkich członków zarządu, czy też w przypadkach określonych statutem gminy /miasta/ lub innymi przepisami gminnymi ważność takowej decyzji może być uwarunkowana złożeniem podpisów tylko przez niektórych czło...