Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 999 X

SA/Gd 609/92 - Postanowienie NSA oz. w Gdańsku z 1992-05-28

skargę Powszechnej Spółdzielni Spożywców w G. na uchwałę Zarządu Miasta G. w przedmiocie wygaśnięcia użytkowania nieruchomości.

SA/Wr 2600/95 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1996-05-30

skargę Gminnej Spółdzielni 'Samopomoc Chłopska' w Ż. na decyzję SKO w (...) w przedmiocie wygaśnięcia użytkowania nieruchomości.

SA/Sz 2785/95 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 1996-10-28

Skarga Leszka P. na decyzję Izby Skarbowej w (...) w przedmiocie wymiaru opłaty skarbowej od ustanowionych hipotek i na podstawie art. 22 ust. 1 i 2 pkt 1 oraz art. 55 ust. 1 ustawy o Naczelnym Sądzie Administracyjnym /Dz.U. nr 74 poz. 368 ze zm./ uchylił zaskarżoną decyzję, a także zasądził od Izby Skarbowej pięćdziesiąt siedem złotych siedemdziesiąt sześć groszy tytułem zwrotu kosztów.

IV SA 1314/91 - Wyrok NSA z 1992-02-18

skargę Rady Gminy A. na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Ł-kiego w sprawie realizacji planów zagospodarowania przestrzennego.

IV SA 1191/88 - Wyrok NSA z 1989-02-21

Skarga Marianny C. na decyzję Dyrektora Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy w przedmiocie odmowy oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste i na podstawie art. 207 par. 1 i 2 pkt 1 i 3 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Kierownika Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Dzielnicowego w Warszawie, a także

SA/Wr 1278/95 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1995-09-08

skargę Rady Gminy Ż. na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody (...) w przedmiocie zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy.

SA/Gd 3467/95 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1997-01-28

skargę Romana N. i innych na decyzję Wojewody (...) w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania.

SA/Gd 66/95 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1995-06-21

Skarga Ryszarda K. na uchwałę Rady Miejskiej w T. w przedmiocie ustalenia opłat za grunty oddawane w użytkowanie wieczyste przy przenoszeniu własności garaży i na podstawie art. 207 par. 3 i art. 216a par. 1 Kpa stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały, a także

SA/Wr 120/95 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1995-12-08

skargę Zofii i Antoniego małżonków Ł. na decyzję Kolegium Odwoławczego przy Sejmiku Samorządowym w (...) w przedmiocie uchylenia decyzji i umorzenia postępowania organu I instancji, dotyczącego odmowy wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie postępowania o wywłaszczenie nieruchomości.

II SA/Wr 981/96 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1997-04-10

Skarga Marii G., Janiny G. i Haliny T. na decyzję SKO w (...) w przedmiocie odmowy przedłużenia terminu rozpoczęcia i zakończenia zabudowy gruntu i na podstawie art. 22 ust. 3 ustawy o Naczelnym Sądzie Administracyjnym /Dz.U. nr 74 poz. 368 ze zm./ stwierdził nieważność zaskarżonej decyzji i poprzedzającej ją decyzji Zarządu Miasta W., a także
1   Następne >   2