Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Gospodarka gruntami X
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

SA/Sz 1638/96 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 1997-05-07

Czynnikiem wyznaczającym cenę 1 m2 gruntu otrzymanego w wieczyste użytkowanie jest w myśl art. 26 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz.U. 1993 nr 90 poz. 416 ze zm./ cena tego gruntu /działki/ ustalona stosownie do przepisów art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnie 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości /t.j. Dz.U. 1991 nr 30 poz. 127 ze zm./, a więc cena stanowiąca podstawę do określenia w umowie o oddaniu gruntu w wieczyste ...

I SA/Gd 372/97 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1999-01-20

Sprzedaż nieruchomości nabytej uprzednio w trybie art. 24 ust. 4 ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczeniu nieruchomości /Dz.U. 1991 nr 30 poz. 127 ze zm./ przed upływem pięciu lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie, stosownie do treści art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz.U. 1993 nr 90 poz. 416 ze zm./, stanowi źródło przychodu podlegające opodatkowaniu 10 procentowym zryczałtowanym po...

I SA/Lu 763/17 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-12-15

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w przedmiocie zarzutu do opisu i oszacowania wartości nieruchomości uchyla zaskarżone postanowienie.