Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Gospodarka komunalna X
  • Symbol 640 Skargi organów nadzoru na uchwały organów jednostek samorządowych X

II SA/Lu 645/06 - Wyrok WSA w Lublinie z 2006-09-29

Sprawa ze skargi Wojewody na zarządzenie Prezydenta Miasta w przedmiocie zbycia mienia stanowiącego własność gminy stwierdza niezgodność z prawem zaskarżonego zarządzenia w części dotyczącej bezprzetargowej sprzedaży działki nr ewidencyjny 307/5 o powierzchni 140 metrów kwadratowych położonej u zbiegu [...]

IV SA/Wr 436/04 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-01-26

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Nowogrodźcu w przedmiocie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Nowogrodziec stwierdza nieważność § 3 i § 11 uchwały Rady Miejskiej w Nowogrodźcu nr XIX/160/04 w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Nowogrodziec.

II SA/Gl 870/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-11-21

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w Z. w przedmiocie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały i orzeka, że nie podlega ona wykonaniu w całości

II SA/Wr 242/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-06-11

Sprawa ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na § 8 ust. 1 zdanie 2-gie i § 8 ust. 2 uchwały Rady Powiatu Ząbkowickiego w przedmiocie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Ząbkowickiego

II SA/Wr 592/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-04-17

skarg Wojewody Dolnośląskiego i A. w P. sp. z o.o. na uchwałę Rady Miejskiej w P. w przedmiocie odmowy zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy P.

I OSK 503/08 - Wyrok NSA z 2008-10-17

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Powiatu Kościerskiego w przedmiocie zgody na zwolnienie z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu i udzielenia bonifikaty od wartości rynkowej nieruchomości

II SA/Gl 631/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-11-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w R. w przedmiocie zasad bezprzetargowej sprzedaży gminnych lokali mieszkalnych stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w części określonej w § 5 ust.

II SA/Wr 2497/03 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-11-25

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej Wrocławia w przedmiocie zasad i trybu umarzania należności jednostek organizacyjnych Gminy Wrocław z tytułu najmu lokali oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, a także wskazana organów do tego uprawnionych

II SA/Wr 702/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-02-24

Sprawa ze skargi Wojewody D. na zarządzenie Wójta Gminy O. w przedmiocie ograniczenia poboru wody na terenie Gminy O.

II GSK 273/09 - Wyrok NSA z 2010-01-06

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miasta T. w przedmiocie taryfy opłat za przejazdy środkami komunikacji zbiorowej
1   Następne >   +2   +5   8