Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II GPP 3/07 - Postanowienie NSA z 2007-06-14

Skarga A. C. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Lublinie, sygn. akt III SA/Lu 494/06 w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy Konopnica w przedmiocie odpłatności za włączenie się do istniejącej sieci wodociągowej

II GSK 1156/16 - Wyrok NSA z 2016-05-18

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Gminy W. w przedmiocie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

III SA/Po 955/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-01-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej Gminy Opatówek w przedmiocie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dotyczącej zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków stwierdza nieważność § 1 zaskarżonej uchwały przedłużającej od dnia 1 czerwca 2017r. do dnia 31 maja 2018 r. czas obowiązywania taryfy dotyczącej zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków zatw...

III SA/Po 954/17 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2018-01-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej Gminy [...] w przedmiocie zatwierdzenia taryf dotyczących zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

III SA/Po 866/17 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2018-01-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie ustalenia cen i stawek dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

III SA/Lu 422/18 - Wyrok WSA w Lublinie z 2018-11-15

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie sposobu finansowania z budżetu gminy inwestycji związanych z odprowadzaniem ścieków bytowo