Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Gospodarka komunalna X
  • Symbol 602 Ceny, opłaty, stawki taryfowe, nie objęte symbolem 611 X

II GPP 3/07 - Postanowienie NSA z 2007-06-14

Skarga A. C. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Lublinie, sygn. akt III SA/Lu 494/06 w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy Konopnica w przedmiocie odpłatności za włączenie się do istniejącej sieci wodociągowej

III SA/Lu 274/09 - Wyrok WSA w Lublinie z 2009-07-07

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubelskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie uchwalenia marży stosowanej przy dystrybucji biletów jednorazowych za przejazdy środkami lokalnego transportu zbiorowego

II GSK 273/09 - Wyrok NSA z 2010-01-06

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miasta T. w przedmiocie taryfy opłat za przejazdy środkami komunikacji zbiorowej

II GSK 758/10 - Wyrok NSA z 2011-08-24

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miejskiej w Ł. G. w przedmiocie ustalenia wysokości opłat cmentarnych

II GSK 1022/10 - Wyrok NSA z 2011-12-07

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w K. w sprawie ze skargi A. K. - G. na zarządzenie Burmistrza Miasta N. T. nr 0151-60/04 w przedmiocie opłaty za usługi cmentarne

I SA/Sz 135/04 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-05-26

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego w Z. przez przedsiębiorstwa pogrzebowe

II SA/Rz 402/05 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2005-09-14

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej [...] w przedmiocie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy [...] z urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółki z o.o.

II GSK 1156/16 - Wyrok NSA z 2016-05-18

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Gminy W. w przedmiocie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

II SA/Wr 439/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-10-13

Sprawa ze skargi na uchwałę Zgromadzenia Związku Gmin B. w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności

II SA/Wr 270/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-10-13

Sprawa ze skargi na uchwałę Zgromadzenia Związku Gmin A. w przedmiocie ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
1   Następne >   3