Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Sz 110/18 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2018-02-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie nieodpłatnego przeniesienia prawa własności nieruchomości

I SA/Wa 1505/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-02-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie odmowy przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

II SA/Sz 233/18 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2018-04-12

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w K. w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie przekształcenia prawa współużytkowania wieczystego w prawo współwłasności nieruchomości

II SA/Gl 1135/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-02-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Katowicach w przedmiocie opłaty adiacenckiej

I OSK 1217/16 - Wyrok NSA z 2018-03-06

Skarga kasacyjna na decyzję Prezydenta Miasta [...] w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności uchyla zaskarżony wyrok i

II SA/Łd 827/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2018-01-16

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Działoszynie w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas 15 lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości będących własnością Miasta i Gminy Działoszyn 1. stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały; 2. zasądza od Rady Miejskiej w Działoszynie na rzecz skarżącego C. M. kwotę 300 (trzysta) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego. LS

II SA/Sz 1294/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2018-01-11

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie opłaty adiacenckiej

I OSK 953/16 - Wyrok NSA z 2018-02-27

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w przedmiocie opłaty adiacenckiej

II SA/Rz 949/17 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2018-03-12

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia adwokata w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 897/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-01-26

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności orzeczenia administracyjnego
1   Następne >   +2   +5   8