Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Grunty warszawskie X
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

I SA/Wa 2368/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-06-20

skarg A. W., E. S. i A. M. na decyzję SKO w W. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 2686/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-05

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności orzeczenia

I SA/Wa 678/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-07-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

I SAB/Wa 69/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-02-28

Sprawa ze skargi I.W. na przewlekłość postępowania prowadzonego przez Wojewodę [...] w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji

I OSK 1355/13 - Wyrok NSA z 2015-02-04

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Warszawie w przedmiocie odmowy ustanowienia prawa użytkowania wieczystego do gruntu nieruchomości warszawskiej

I SA/Wa 2946/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-02-12

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia

I OSK 317/05 - Postanowienie NSA z 2005-07-01

Sprawa ze skargi na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

I SA/Wa 1005/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-10-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie odmowy ustanowienia prawa użytkowania wieczystego

I SA/Wa 544/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-11-22

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności orzeczenia

OSK 1087/04 - Postanowienie NSA z 2005-02-04

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w W. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności orzeczenia administracyjnego
1   Następne >   +2   +5   +10   100