Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Wa 2064/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-01-13

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy oddania w użytkowanie wieczyste gruntu

I OSK 1361/13 - Wyrok NSA z 2015-02-19

Skargi kasacyjne H. D., K. P., I. L., M. R. oraz Wojskowej Agencji Mieszkaniowej od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody M. nr [...] w przedmiocie uchylenia decyzji i umorzenia postępowania

I OSK 257/14 - Wyrok NSA z 2015-04-16

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie umorzenia postępowania

I SA/Wa 3361/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-10

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

I OSK 2559/13 - Wyrok NSA z 2015-07-15

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody M. w przedmiocie odmowy ustanowienia użytkowania wieczystego do nieruchomości warszawskiej

I OSK 943/15 - Wyrok NSA z 2015-06-24

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody M. w przedmiocie odmowy ustanowienia prawa użytkowania wieczystego 1/ uchyla zaskarżony wyrok i zaskarżoną decyzję oraz decyzję Prezydenta [...] , nr [...]; 2/ zasądza od Wojewody M. na rzecz M. S. kwotę 880 (osiemset osiemdziesiąt) zł tytułem zwrotu k...

I SA/Wa 389/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-07-10

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie uchylenia w części decyzji w sprawie odmowy ustalenia odszkodowania za nieruchomość [...]

I SA/Wa 2926/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-04-08

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy przyznania odszkodowania za nieruchomość