Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OSK 4136/18 - Wyrok NSA z 2019-01-31

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie odmowy ustanowienia prawa użytkowania wieczystego

I OSK 546/18 - Wyrok NSA z 2019-11-13

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie odmowy przyznania odszkodowania za nieruchomość warszawską

I SA/Wa 2205/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-12-23

WSA w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Bożena Marciniak (spr.) po rozpoznaniu w dniu 23 grudnia 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze sprzeciwu G.L. i M. M. od decyzji Wojewody [...] w przedmiocie odmowy ustalenia odszkodowania za nieruchomość oddala sprzeciw.

I SA/Wa 913/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-10-09

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania uchyla zaskarżone postanowienie oraz poprzedzające je postanowienie Prezydenta [...] , nr [...].