Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Grzywna w trybie p.p.s.a. X
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

II SA/Gd 900/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2014-04-02

Sprawa ze skargi U. K. o wymierzenie grzywny Wojewódzkiemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w G. z powodu niewykonania wyroku sądu w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego zamiennego i udzielenia pozwolenia na wznowienie robót budowlanych

II SA/Ol 1170/13 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2014-02-18

Sprawa ze skargi J. H. na niewykonanie przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego wyroku WSA w sprawie o sygn. akt '[...]' I. wymierza Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego grzywnę w wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych); II. zasądza od Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego na rzecz skarżącego J. H. kwotę 200 zł (słownie: dwieście złotych), tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

II OSK 1132/13 - Wyrok NSA z 2014-11-26

Sprawa ze skargi na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

II SA/Gd 756/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-11-27

Sprawa ze skargi H. B. o wymierzenie grzywny Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego z powodu bezczynności po wyroku WSA w Gdańsku w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dotyczącego zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego

II OSK 1133/13 - Wyrok NSA z 2014-11-26

Sprawa ze skargi na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

II SA/Łd 83/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2014-03-19

Sprawa ze skargi S. M. o wymierzenie grzywny Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanemu w B. za niewykonanie wyroku WSA w Łodzi w sprawie II SAB/Łd 29/13 w przedmiocie legalności budowy i użytkowania budynku mieszkalnego i gospodarczego

II OSK 100/05 - Wyrok NSA z 2005-10-13

Skarga kasacyjna na decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie wymierzenia organowi grzywny za niewykonanie orzeczenia sądu

II OSK 2016/13 - Wyrok NSA z 2015-03-24

Sprawa ze skargi na postanowienie Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kielcach w przedmiocie grzywny w celu przymuszenia

II SA/Łd 1013/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-01-13

Sprawa ze skargi S. M. o wymierzenie grzywny Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w B. za niewykonanie wyroku WSA w Łodzi w sprawie II SAB/Łd 14/14 1. wymierza Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w B. grzywnę w wysokości 1000 (jeden tysiąc) złotych; 2. zasądza od Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w B. na rzecz S. M. kwotę 296,95 (dwieście dziewięćdziesiąt sześć 95/100) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowan...

II OSK 1387/10 - Wyrok NSA z 2011-09-28

Skarga kasacyjna na postanowienie Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Rzeszowie w przedmiocie grzywny w celu przymuszenia
1   Następne >   +2   +5   10